NÖRO-OTOLOJİ / İŞİTME TESTLERİ

 

Kulak burun boğaz hastalıklarının teşhisinde kullanılan pek çok testin yapıldığı, işitme ve denge bozuklukları konusunda değerlendirme, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği bölümdür. Bölümde KBB uzmanı, Nöroloji uzmanı, odyolog, odyometri teknikeri ve yardımcı personel görev yapmaktadır.Yapılan testler ve testlerle igili bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

ÜNİTEMİZDE YAPILAN İŞİTME  TESTLERİ   ve REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Odyolojik Testler-İşitme testleri

 • Saf Ses Odyometri
 • Konuşma Odyometrisi
 • Çocuk Oyun Odyometrisi-Serbest Saha Odyometri
 • Yüksek Frekans Odyometri

Timpanometrik Testler-Kulak Basınç ve Refleks Ölçümleri

 • Timpanometri
 • Östaki Fonksiyon Testi
 • Akustik Refleks Testi
 • Refleks Erime Testi

İlgili resim
 

 

 

 

 

BERA / ABR/ BAEP - İç Kulak biyoelektrik Ölçümleri
OAE-Oto Akustik Emisyon Ölçümleri

 • İşitme eşikleri tesbiti
 • Lezyon lokalizasyonu
 • İç kulak emisyonları

Rehabilitasyon Hizmetleri

 • İşitsel Rehabilitasyon
 • İşitme Cihazı uygulaması
 • Çınlama/ Uğultu Rehabilitasyonu

 

YAPILAN TESTLER HAKKINDA BİLGİLER

İŞİTME TESTLERİ / ODYOLOJİK TESTLER

İşitme durumunun kişinin verdiği cevaplara göre belirlenmesi olup en sık uygulanan işitme testleridir.Amaç her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses seviyesini (duyma eşiği) belirlemektir.
Ses geçirmeyen özel kabinlerde, odyometri cihazı kullanılarak, kulaklık aracılığı ile verilen değişik frekanslarda ve şiddetteki seslere verilen cevaplar kaydedilir. Kişilerin işitmesi test edilerek işitme kayıplarının derecesi ve tipi belirlenir. Aynı zamanda konuşmayı anlama, sesin tınısını ayırt etme, gürültüde anlama gibi özel testler uygulanabilir.
Bu testlerin sonuçları odyogram adı verilen bir tablo üzerine işaretlenir.
Odyolojik testler hastanın yaşına, hastalığın tipine göre farklı tekniklerle uygulanabilir. Yetişkin ve çocuklar için farklı teknikler geliştirilmiştir. İşitme ve denge hastalıklarının teşhisinde çok önemli bir yeri olmakla birlikte tek başına yeterli bir test değildir. Hastanın davranışına bağlı olmayan objektif testler, ve hastanın davranışına ve klinisyenin gözlemine bağlı olan sübjektif testlerle birlikte değerlendirme yapılmalıdır.

TİMPANOMETRİK TESTLER - KULAK BASINÇ VE AKUSTİK REFLEKS ÖLÇÜMLERİ

Orta kulağın basıncını ve refleksini ölçmeye yarayan testlerdir. Uygulanması kolay ve kısa sürelidir. Bebekler dâhil her yaşta yapılabilir. Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir.
Dış kulak yoluna yerleştirilen bir prob ile ölçüm yapılır.Bu test sırasında kulağa ses gönderilirken dış kulak yolu basıncı değiştirilirve zar hareketliliği kontrol edilir. Hastanın hareket etmemesi ve konuşmaması gereklidir. Acısız ve ağrısız bir testtir.
Orta kulaktaki basınç; kulak zarının iç ve dış tarafındaki basınç farkları, kulak kemikciklerinin refleks değerleri ve östaki borusunun durumu hangi basınç seviyesinde açılabildiği belirlenerek ortaya konur.
Aynı zamanda kulaklık ile verilen yüksek şiddetteki sesli uyaran karşısında iç kulağı aşırı ses dalgasından korumak için orta kulaktaki kasın ve dolayısıyla üzengi kemiğinin(stapes) hareket etmesi ile zarda oluşan hareket kaydedilerek refleks değerler ölçülür.
Test sonucubasınç ve refleks değerleribir grafi ve sayısal olarak rapor edilir.


BERA /ABR /BAEP (İç Kulak biyoelektrik Ölçümleri)

BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry- Uyarılmış Beyinsapı Odyometrisi),

ABR (Auditory Brainstem Response- İşitsel Beyinsapı Cevabı)  veya

BAEP  olarak isimlendirilir.

Hastanın tepkisine bağlı olmadan,duyup duymadığı konusundabir şey sorulmadan uyku halinde iken uygulanan ve odyolojik tanıda yaygın olarak kullanılan bir elektrofizyolojik yöntemdir. İşitme düzeyi ve beyin sapı düzeyinde işitme yolları ile ilgili önemli bilgiler edinilmektedir.

Her yaş grubu hastada yapılabilir. Hastanın cevap vermesi gerekmediği için bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda, bilinci kapalı veya zekâ ve uyum sorunu olan hastalarda dahi test yapılabilmektedir. Aktif test süresi yaklaşık yarım saattir.

Hastanın test süresince olabildiğince uyur gibi uzanması gerekir. Bebeklere ve çocuklara doğal uykuları sırasında veya gerekiyorsa sedasyon altında hatta genel anestezi altında yapılabilir. Hastanın alnına ve kulak arkalarına elektrotlar yerleştirilir. Özel kulaklık ile bir sesli uyaran gönderilir ve işitme sinirinin uyarana biyoelektrik cevabı bilgisayara otomatik olarak kaydedilerek işitme eşikleri saptanır.Hava yolu ABR (Tonal ABR, Klik ABR) Kemik yolu ABR (Tonal ve Klik uyaranla uygulanabilir) olmak üzere iki çeşittir.İşitme düzeyi ve beyin sapı düzeyinde işitme yolları ile ilgili önemli bilgiler edinilmektedir.

3 temel klinik kullanım alanı vardır.

 • Yeni doğanlardan itibaren küçük çocuklarda ve yetişkinlerde işitme eşiğini tespiti
 • Similasyon yapanların belirlenmesi
 • Akustik nörinom ve beyin sapı lezyonlarının ayırıcı tanısı

ABR/ BERA testi, diğer odyolojik testlerle birlikte değerlendirilmeli ve raporlandırılmalıdır.

Ayrıca aynı amaçla kullanılan fakat ölçüm ve kayıt biçimi farklı olan ASSR (Auditory Steady-State Response) adı verilen bir diğer objektif test bataryası daha vardır. ABR gibi bu testte de kişilerin işitme eşikleri belirlenmeye çalışılmaktadır..


OAE (Otoakustik Emisyon Testi)

İşitme taramalarında kullanılan test yöntemlerinden bir tanesidir. Tek başına tanısal değeri yoktur, diğer test ve klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.

Sessiz ortamda uygulanan, hastanın aktif katılımını gerektirmeyen, uygulaması kolay, kısa süreli, ağrısız ve objektif bir testtir.Testin yapılabilmesi için hastanın sessiz olması ve hareket etmemesi gereklidir.Hasta uyumlu ise kısa sürede yapılabilir.

İç kulakta, gelen sesi biyokimyasal enerjiye dönüştürerek beyine ileten tüylü hücreler bulunmaktadır. Dışardan gelen sesin elektriğe dönüştürerek beyne gönderilmesi ve anlaşılır ses haline gelmesi sırasında, gelen sese karşı kokleada yeralan iç ve dış tüylü hücrelerin gevşeme ve kasılma hareketleri ile kendiliğinden oluşan düşük frekanslıOto Akustik Emisyon (OAE)adı verilen bir yankı ses oluşur. Oluşan bu yankı ses kulağa yerleştirilen bir mikrofon görevi yapan cihazla belirlenerek kaydedilir.Elde edilen emisyonlar frekansa özgü olduğundan iç kulağın farklı kısımlarındaki durum ve aktif mekanizması hakkında bilgi almak mümkündür.

Koklear fonksiyonların belirlenmesinde önemli olan bu test

Spontane Oto akustik Emisyon (SOAE)

Evoked Oto akustik Emisyon (EOAE)  olmak üzere iki çeşittir.

Özellikle yenidoğan bebeklerde işitme taramalarında kullanılan test yöntemidir.

 

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)